Elevtrivselsundersøgelse (ETU) - HHS

NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Nyttig viden

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Det Blå Gymnasium HHX ETU 2018 DatarapporteringElevtrivselsundersøgelsen udgør den løbende dataindsamling for så vidt angår belysning af, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål.

Læs mere i disse dokumenter:

Kvalitetsarbejde 

0.0  Indledning

Denne Kvalitetsplan skal ses som et element i det kvalitetsarbejde, der finder sted på Haderslev Handelsskoles ungdomsuddannelser.

For hhx er kvalitetsarbejdet reguleret i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, nr. 497 af 18. maj 2017. Ifølge kapitel 10 skal skolen have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer, der foregår løbende og som minimum hvert 3.år. På grundlag af selvevalueringerne udarbejdes opfølgningsplaner.

For erhvervsuddannelserne arbejdes hen mod en udvikling der sikrer, at der vil være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne:

 • flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 • erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
 • tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

De fire klare mål sætter tydelige rammer og retning for de kommende års arbejde på uddannelsesinstitutionerne. De vil også sikre et veldefineret opfølgningsgrundlag, hvor der måles på både sektorniveau og institutionsniveau.

Formålet med Haderslev Handelsskoles Kvalitetsplan er at give et overblik over, hvordan vi her på skolen arbejder systematisk med trivselsundersøgelser og inkluderer dem i skolens generelle arbejde med kvalitet og udvikling.

På Haderslev Handelsskole planlægger, gennemfører og evaluerer vi følgende undersøgelser hvert år:

 1. elevtrivselsundersøgelsen – i oktober/november for alle elever
 2. undervisningsevalueringer – i december for alle elever i alle fag.

De to undersøgelser vil efterfølgende blive beskrevet nærmere.

1.0           Elevtrivselsundersøgelse

Haderslev Handelsskole er medlem af Uddannelsesbenchmark.dk, og vores kvalitetsarbejde følger derfor i store træk den struktur, der er udarbejdet af Uddannelsesbenchmark.

1.1 Specifikt for Haderslev Handelsskole

August – møde med elevrådet med henblik på at give eleverne mulighed for at komme med forslag til eventuelle spørgsmål i elevtrivselsundersøgelsen – her tænkes især på spørgsmål, der omhandler elevrådsarbejdet og aktiviteter i forbindelse hermed

September – skolens ledelse fastsætter succeskriterierne for undersøgelsen; evt. udvælges på forhånd områder, som vi skal være særligt opmærksomme på, jf. sidste års undersøgelse

Oktober – Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres i ugerne umiddelbart efter efterårsferien. Studiekontoret udarbejder – i samarbejde med Aspekt – plan for, hvornår de enkelte klasser gennemfører evalueringen

November – følgende rapporter bestilles hos Aspekt:

 • skolerapport
 • uddannelsesrapport
 • klasserapport
 • rapport over tid
 • netværksrapporter
 • landsrapport

På grundlag af rapporterne gennemføres analyse af resultaterne.

December – undervisningsevaluering gennemføres for alle klasser i alle fag

Januar – analysen af elevtrivselsundersøgelsen præsenteres for elever og medarbejdere. Det besluttes, hvordan der følges op (f.eks. klassevis, årgangsvis)

Februar – der benchmarkes – hvis muligt – på SYNERGI-møde for uddannelseschefer

1.2. Trin i evalueringsprocessen

Der er følgende fire trin i evalueringsprocessen:

 1. Dataindsamling
 2. Analyse
 3. Præsentation
 4. Opfølgning

For en gennemgang af evalueringsprocessen trin for trin – se Uddannelsesbenchmark.dks vejledning.

1.3. Opfølgningsplan – hhx

På baggrund af analyserne af elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2018 har vi besluttet at arbejde ud fra følgende mål, jf. også Undervisningsministeriets mål:

Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, uanset social baggrund.

 • Løfteevne skal øges, blandt andet gennem udvikling af studiecafé, øget støtte til klasser, der er fagligt udfordrede mm.
 • Forskel mellem standpunktskarakterer og eksamenskarakterer skal forbedres, såfremt forskellen på den enkelte faggruppes karakterer er mere end 0,5 karakterpoint over en årrække.

Elevtrivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

 • Vi skal øge motivationen blandt eleverne. Skolens gennemsnit i ETU 2018 var på indeks 51 i ”motivation for at lære nyt” og på indeks 59 for ”Jeg er motiveret for undervisningen”. Dette søges forbedret gennem udvikling inden for følgende områder (delmål):
 1. Skabe øget relevans/meningsfuldhed af undervisningen for eleverne
 2. Mere formativ feedback og mindre karakterfokus. Dette kan kræve en større omlægning af undervisningsplanlægningen. Mere tid til samtale og relationer.
 3. Nedbringe oplevelsen af arbejdspres generelt blandt eleverne. Dette pres kan nedbringes blandt andet ved at
  • Hjælpe eleverne med at koordinere det skriftlige arbejde
  • Italesætte især over for 1.G, hvad det indebærer at passe sin skole for at sikre en mere hensigtsmæssig prioritering og planlægning af aktiviteter.
  • Identificere særligt pressede elever i det fremskudte trivselsberedskab
  • Her kan studiecaféen med fordel inddrages, da vi her i forvejen overvejer ændringer
  • 130 timers puljen kan bringes i spil – eventuelt også i fagene, skriftlige fag kan få flere timer
 4. Udvikling af tiltag for klasser, der er udfordrede – enten fagligt eller socialt eller begge dele. Her vil være tale om udvikling af generelle håndteringsværktøjer eller procedurer, der kan tages i brug. Hvordan kan vi her inddrage de ressourcepersoner, vi allerede har i organisationen?

Klasser der ikke får nok støtte hjemmefra – hvordan kan vi støtte dem?

 • Vi skal fastholde eleverne:
 1. Introkursus for 1.G’ere om genveje til at lære her og være her
 2. Forældresamtaler i foråret 1.G
 3. Udbyde valgfag som Musik C, design C eller psykologi B

En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse

 • Karrierelæring
 • Øget kontakt til erhvervslivet, hvilket også vil øge motivationen blandt eleverne
 • Tilskyndelse til at deltage i brobygning til de videregående uddannelser
Aktivitet Beskrivelse Mål Tovholdere
Løfteevne Don’t Crash courses – workshops med niveaudeling på tværs af årgangene – for 1.G’ere og 2.G’ere i udvalgte fag. Involverer studiecafé.

Kursus i matematik afholdes vinter i matematik på 2. årgang.

Eksamenstræningskursus for de elever, der risikerer at dumpe, afholdes i IØ A på 3.G foråret 2019.

Løfte elever uanset fagligt niveau Faglærere
Debat om karaktergivning Faggrupperne skal i foråret 2019 have undersøgt fagets generelle forskel på årskarakterer og prøvekarakterer mhp. at sætte karaktergivningen til debat Faggruppelederne
Studietimer

(Tidligere ”studiecafé”)

PU gruppen udvikler et forslag til struktur.

Studiecafé skal fremadrettet have nyt navn: studietimer.

Formålet med studietime aktiviteter skal være skriftlighed eller karrierelæring.

Forslag til aktivitet:

Igangsættelse af afleveringsopgaver – gerne med forskelligt fokus alt efter forskellige behov i klassen.

Der skal oprettes en kalender i Uddata+ for studietimerne, således at såvel elever som lærere har overblikket over studietime aktiviteterne.

Øge løfteevne

Mindske oplevelsen af arbejdspres

Udvikling af undervisnings-forløb med formativ feedback. Udvikling af feedback system i erhvervscase forløbet i 2.G

Andre?

Øge motivationen gn. øget fokus på læring faglærerne
Udvikling af tiltag for klasser, der er udfordrede – enten fagligt eller socialt eller begge dele Ikke aktivt lige nu
Debat og konkrete tiltag for at nedbringe elevernes oplevelse af arbejdspres Undersøgelse af elevernes arbejdspres:

Vi skal have afdækket det reelle arbejdspres hos eleverne

Hvis undersøgelsen viser, at det er mere et oplevet stort arbejdspres end et reelt

è Forventningsafstemning, lære at styre deres tid

Hvis undersøgelsen viser, at der er et reelt for stort arbejdspres på eleverne

è Plan for nedbringelse af arbejdspres

Vi har valgt klasserne 1A, 2A samt 2E. Undersøgelsen skal løbe fra den 11. marts til den 7. april 2019 – 4 fulde uger fra mandag til søndag.

Eleverne i de 3 klasser skal dagligt mandag til søndag registrere deres tidsforbrug på lektier og deres tidsforbrug på afleveringer.

Lærerne i de 3 klasser skal registrere elevernes forventede tidsforbrug på lektier til hvert af lærerens moduler i klassen i perioden. Lærerne skal desuden registrere elevernes samlede fordybelsestid i perioden.

Øge elevtrivsel PU gruppen
1.G fokus og herunder

Introkursus for 1.G’ere skoleåret 2019/2020.

Forventningsafstemning: hvad kræver det at gennemføre en HHX? (afventer undersøgelse af arbejdspres hos eleverne)

Lær at lære intro kursus – med fokus på at eleverne skal lære at styre deres tid samt prioritere den

Mindske oplevelse af arbejdspres.

Øge elevtrivsel.

Fastholdelse.

Kontaktlærere/fag-lærere

Winnie

Forældresamtaler 1.G i foråret 2019? Ikke aktivt lige nu

 

2.0 Undervisningsevaluering

I begyndelsen af december gennemføres der i de enkelte klasser en elektronisk undervisningsevaluering af samtlige fag. Læreren drøfter efterfølgende evalueringen med eleverne, så resultaterne kan indgå i en evt. justering af undervisningen.

Ligeledes bruges evalueringen af skolens ledelse i forbindelse med MUS-samtaler, hvor evalueringerne kan danne grundlag for en evt. drøftelse af den enkelte lærers ønske om kompetenceudvikling.