Elevtrivselsundersøgelse (ETU) - HHS

NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Nyttig viden

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

 

Elevtrivselsundersøgelsen udgør den løbende dataindsamling for så vidt angår belysning af, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål.

Læs mere i disse dokumenter:

 

Kvalitetsarbejde 

 

0.0  Indledning

Denne Kvalitetsplan skal ses som et element i det kvalitetsarbejde, der finder sted på Haderslev Handelsskoles ungdomsuddannelser.

For hhx er kvalitetsarbejdet reguleret i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, nr. 497 af 18. maj 2017. Ifølge kapitel 10 skal skolen have og anvende et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer, der foregår løbende og som minimum hvert 3.år. På grundlag af selvevalueringerne udarbejdes opfølgningsplaner.

For erhvervsuddannelserne arbejdes hen mod en udvikling der sikrer, at der vil være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne:

 • flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 • erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt
 • tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

De fire klare mål sætter tydelige rammer og retning for de kommende års arbejde på uddannelsesinstitutionerne. De vil også sikre et veldefineret opfølgningsgrundlag, hvor der måles på både sektorniveau og institutionsniveau.

Formålet med Haderslev Handelsskoles Kvalitetsplan er at give et overblik over, hvordan vi her på skolen arbejder systematisk med trivselsundersøgelser og inkluderer dem i skolens generelle arbejde med kvalitet og udvikling.

På Haderslev Handelsskole planlægger, gennemfører og evaluerer vi følgende undersøgelser hvert år:

 1. elevtrivselsundersøgelsen – i oktober/november for alle elever
 2. undervisningsevalueringer – i december for alle elever i alle fag.

De to undersøgelser vil efterfølgende blive beskrevet nærmere.

1.0           Elevtrivselsundersøgelse

Haderslev Handelsskole er medlem af Uddannelsesbenchmark.dk, og vores kvalitetsarbejde følger derfor i store træk den struktur, der er udarbejdet af Uddannelsesbenchmark.

 

1.1 Specifikt for Haderslev Handelsskole

August – møde med elevrådet med henblik på at give eleverne mulighed for at komme med forslag til eventuelle spørgsmål i elevtrivselsundersøgelsen – her tænkes især på spørgsmål, der omhandler elevrådsarbejdet og aktiviteter i forbindelse hermed

September – skolens ledelse fastsætter succeskriterierne for undersøgelsen; evt. udvælges på forhånd områder, som vi skal være særligt opmærksomme på, jf. sidste års undersøgelse

Oktober – Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres i ugerne umiddelbart efter efterårsferien. Studiekontoret udarbejder – i samarbejde med Aspekt – plan for, hvornår de enkelte klasser gennemfører evalueringen

November – følgende rapporter bestilles hos Aspekt:

 • skolerapport
 • uddannelsesrapport
 • klasserapport
 • rapport over tid
 • netværksrapporter
 • landsrapport

På grundlag af rapporterne gennemføres analyse af resultaterne.

December – undervisningsevaluering gennemføres for alle klasser i alle fag

Januar – analysen af elevtrivselsundersøgelsen præsenteres for elever og medarbejdere. Det besluttes, hvordan der følges op (f.eks. klassevis, årgangsvis)

Februar – der benchmarkes – hvis muligt – på SYNERGI-møde for uddannelseschefer

 

1.2. Trin i evalueringsprocessen

Der er følgende fire trin i evalueringsprocessen:

 1. Dataindsamling
 2. Analyse
 3. Præsentation
 4. Opfølgning

For en gennemgang af evalueringsprocessen trin for trin – se Uddannelsesbenchmark.dks vejledning.

 

1.3. Opfølgningsplan

På baggrund af analyserne af elevtrivselsundersøgelsen nedsættes arbejdsgrupper bestående af elever, lærere og ledelse. I disse grupper arbejdes der med indsatsområder – de 4 indsatsområder på Det Blå Gymnasium pt. har hovedoverskrifterne

 • det fysiske miljø
 • det sociale miljø
 • pædagogiske initiativer
 • introforløb for 1.g

Vi beder arbejdsgrupperne om at formulere indsatsområderne i henhold til SMART-modellen – Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsafgrænset. Når resultaterne af arbejdsgruppernes forslag er samlet ind, udarbejdes en prioriteret plan over indsatsområder i perioden frem til næste elevtrivselsundersøgelse. De samme indsatsområder kan gå igen i flere på hinanden følgende år.

 

 2.0 Undervisningsevaluering

I begyndelsen af december gennemføres der i de enkelte klasser en elektronisk undervisningsevaluering af samtlige fag. Læreren drøfter efterfølgende evalueringen med eleverne, så resultaterne kan indgå i en evt. justering af undervisningen.

Ligeledes bruges evalueringen af skolens ledelse i forbindelse med MUS-samtaler, hvor evalueringerne kan danne grundlag for en evt. drøftelse af den enkelte lærers ønske om kompetenceudvikling.