NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Nyttig viden

Elevtrivselsundersøgelse

 

Elevtrivselsundersøgelsen udgør den løbende dataindsamling for så vidt angår belysning af, hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisningens mål.

Læs mere i disse dokumenter:

 

Kvalitetsarbejde 

 

0.0  Indledning

Denne Kvalitetsplan skal ses som et element i det kvalitetsarbejde, der finder sted på Haderslev Handelsskoles ungdomsuddannelser. For hg er planen udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr. 1010 af 22. september 2014, for hhx i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, nr. 23 af 11. januar 2005.

Formålet med Haderslev Handelsskoles Kvalitetsplan er at give et overblik over, hvordan vi her på skolen arbejder systematisk med trivselsundersøgelser og inkluderer dem i skolens generelle arbejde med kvalitet og udvikling.

På Haderslev Handelsskole planlægger, gennemfører og evaluerer vi følgende undersøgelser hvert år:

 1. elevtrivselsundersøgelsen – i oktober/november for alle elever
 2. undervisningsevalueringer – i december for alle elever i alle fag.

De to undersøgelser vil efterfølgende blive beskrevet nærmere.

1.0           Elevtrivselsundersøgelse

Haderslev Handelsskole er medlem af Uddannelsesbenchmark.dk, og vores kvalitetsarbejde følger derfor i store træk den struktur, der er udarbejdet af Uddannelsesbenchmark.

 

1.1 Specifikt for Haderslev Handelsskole

August – møde med elevrådet med henblik på at give eleverne mulighed for at komme med forslag til eventuelle spørgsmål i elevtrivselsundersøgelsen – her tænkes især på spørgsmål, der omhandler elevrådsarbejdet og aktiviteter i forbindelse hermed

September – skolens ledelse fastsætter succeskriterierne for undersøgelsen; evt. udvælges på forhånd områder, som vi skal være særligt opmærksomme på, jf. sidste års undersøgelse

Oktober – Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres i ugerne umiddelbart efter efterårsferien. Studiekontoret udarbejder – i samarbejde med Aspekt – plan for, hvornår de enkelte klasser gennemfører evalueringen

November – følgende rapporter bestilles hos Aspekt:

 • skolerapport
 • uddannelsesrapport
 • klasserapport
 • rapport over tid
 • netværksrapporter
 • landsrapport

På grundlag af rapporterne gennemføres analyse af resultaterne.

December – undervisningsevaluering gennemføres for alle klasser i alle fag

Januar – analysen af elevtrivselsundersøgelsen præsenteres for elever og medarbejdere. Det besluttes, hvordan der følges op (f.eks. klassevis, årgangsvis)

Februar – der benchmarkes – hvis muligt – på SYNERGI-møde for uddannelseschefer

 

1.2. Trin i evalueringsprocessen

Der er følgende fire trin i evalueringsprocessen:

 1. Dataindsamling
 2. Analyse
 3. Præsentation
 4. Opfølgning

For en gennemgang af evalueringsprocessen trin for trin – se Uddannelsesbenchmark.dks vejledning.

 

1.3. Opfølgningsplan

På baggrund af analyserne af elevtrivselsundersøgelsen nedsættes arbejdsgrupper bestående af elever, lærere og ledelse. I disse grupper arbejdes der med indsatsområder – de 4 indsatsområder på Det Blå Gymnasium pt. har hovedoverskrifterne

 • det fysiske miljø
 • det sociale miljø
 • pædagogiske initiativer
 • introforløb for 1.g

Vi beder arbejdsgrupperne om at formulere indsatsområderne i henhold til SMART-modellen – Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsafgrænset. Når resultaterne af arbejdsgruppernes forslag er samlet ind, udarbejdes en prioriteret plan over indsatsområder i perioden frem til næste elevtrivselsundersøgelse. De samme indsatsområder kan gå igen i flere på hinanden følgende år.

 

 2.0 Undervisningsevaluering

I begyndelsen af december gennemføres der i de enkelte klasser en elektronisk undervisningsevaluering af samtlige fag. Læreren drøfter efterfølgende evalueringen med eleverne, så resultaterne kan indgå i en evt. justering af undervisningen.

Ligeledes bruges evalueringen af skolens ledelse i forbindelse med MUS-samtaler, hvor evalueringerne kan danne grundlag for en evt. drøftelse af den enkelte lærers ønske om kompetenceudvikling.

Årshjul